Eesti Noorsooteatri missioon ja visioon | EESTI NOORSOOTEATER

Eesti Noorsooteatri missioon ja visioon

Missioon

Eesti Noorsooteatri missioon on kujundada noore inimese kultuuriruumi, avardada tema tajusid, peegeldada tema elutunnetust, aidata tundma õppida iseennast ja maailma. 

Teater aitab noorel inimesel mõista oma kohta maailmas või ennast ja/või maailma muuta. Teater on vahend, mille kaudu näha ja väärtustada suhteid ümbritsevaga – pere, sõprade, ühiskonna, looduse ja erinevate kultuuridega –, aga märgata ka seda, mis neis suhetes on ebatervet või ohustavat. Sellise teatri mõjuväljas kasvanud inimene astub ellu inspiratsioonist laetud empaatilise ja avarapilgulise isiksusena.

Kui kogeda noores eas sisuliselt ja vormiliselt võimalikult eripalgelist teatrit, siis tekib inimesel ka edaspidi tahe ja tarvidus pöörduda nii teatri kui teiste kunstialade poole, et otsida intensiivseid esteetilisi elamusi ja maitsekat meelelahutust. Teater muutub loomulikuks osaks rikkast ja mitmekihilisest maailmapildist.

Eesti Noorsooteater otsib kontakti noore vaatajaga, aga kõnetab seejuures ka teisi vanusegruppe. Noorus ja arenemishimu on eelkõige sisemise eluhoiaku küsimus ning võib iseloomustada nii last, noorukit kui ka täiskasvanut. Teatri ülesanne on see igas inimeses peituv hoiak äratada ja oma vaatajaga selle kaudu suhelda. 

Visioon

Eesti Noorsooteatri peamine sihtgrupp on noor vaataja, kellele suunatud lavastused on oma sisu, teatrikeele ja kunstilise kvaliteedi poolest ka täiskasvanud teatrihuvilise jaoks tähelepanuväärsed. Eesti Noorsooteatril on oma kindel koht ja hääl eesti teatri- ja kultuurimaastikul ning ühiskonnas laiemalt. Publikut köidavad nii lavastuste teemad, mis puudutavad üldinimlikult ja ühiskondlikult olulisi küsimusi, kui ka sisu ja vormi läbimõeldud suhe. Oma professionaalse taseme poolest on Eesti Noorsooteater oodatud külaline rahvusvahelistel teatrifestivalidel.

Eesti Noorsooteater otsib iga loo ja teema käsitlemiseks väljendusvahendeid, mis seda kõige täpsemalt ja põnevamalt avaksid. Kombineerime erinevaid lavastusliike ega võta ühtegi vormi enesestmõistetava etteantusena. Otsime igas lavastuses sisu ja vormi vastastikku rikastavat dialoogi. Meie väljendusvahendite seas on olulisel kohal visuaalteater ehk visuaalse dominandiga lavastusliigid nagu nuku-, objekti-, materjali-, digitaal-, multimeedia- ja füüsiline teater. Eesti Noorsooteater otsib värsket ja arenevat teatrikeelt, mis vastaks noore vaataja elutunnetusele, toetaks tema fantaasiat ja kujundilugemisoskust ning avardaks eesti teatri vormilist mitmekesisust.  

Lisaks lavastustele viib Eesti Noorsooteater oma missiooni ellu haridustegevuse, nukuteatrimuuseumi ja rahvusvahelise visuaalteatrifestivali ning muude lisategevuste kaudu, mis kõik koonduvad ühisnimetaja Noorsooteater+  alla. Noorsooteater+ moodustab teatriga sünergilise terviku, edendades noorele vaatajale suunatud teatrit Eestis ja maailmas ning pakkudes inspireerivat keskkonda loominguliseks arenguks ja eneseteostuseks. Noorsooteater+ loob platvormi meie missiooni toetavate loominguliste ideede elluviimiseks, mis pärinevad nii teatri seest kui väljast.

Nukuteatrimuuseum

Eesti Noorsooteatri juurde kuuluv Nukuteatrimuuseum on Eesti ja maailma nukuteatrit tutvustav mäluasutus. Muuseumis uuritakse, eksponeeritakse ja tutvustatakse nukuteatrit ja laiemalt visuaalteatrit, samuti meie teatri ajalugu. Toimuvad haridus- ja teatriprogrammid, kohtumised, loengud ja meistriklassid.  Muuseumis jätkub dialoog publikuga, avatakse lavastuste tausta ja analüüsitakse teatris nähtut.

Rahvusvaheline visuaalteatrifestival Tallinn Treff

Tallinn Treff on iga kahe aasta tagant toimuv rahvusvaheline visuaalteatrifestival, mille missioon on kaasaegse visuaalteatri vahendamine eesti vaatajatele, teatriprofessionaalide silmaringi ja oskuste avardamine, rahvusvaheliste kontaktide loomine ning väljundivõimaluste pakkumine oma ala tipptegijatele.

Nii lastele kui täiskasvanutele suunatud välislavastuste programm tutvustab visuaalteatri võimalusi ning arendab oskust lugeda erinevaid teatrikeeli. Eesti Noorsooteatri omalavastuste programm võimaldab teatritöötajatel, -publikul ja -teoreetikutel asetada meie lavastused maailma visuaalteatri konteksti. Sel moel tõstab festival nii tegijate kui vaatajate teadlikkust ja huvi erinevate teatrivormide vastu. Eesti Noorsooteatri ja teiste Eesti teatrite lavastused tutvustavad välisekspertidele meie visuaalteatrit, festivalil luuakse kontakte erialaseks koostööks ja välisfestivalidel osalemiseks.